VaderschapstestVaderschap, Menselijke DNA-Identificatie

Life-ID specialiseert in DNA-testen mihb Vaderschapstest en in andere VerwantschapstestenVaderschapstest.

 

VaderschapstestDNA Analysis: Paternity and Human Identification

Life-ID specializes in Paternity Tests and other DNA Tests

 

VaderschapstestAnalyses ADN : Paternité et Identification Humaine

Life-ID se specialise dans les Tests de Paternité ADN et autres Tests ADN (non-diagnostiques)
pour la Belgique, la Néerlande et le Royaume Uni


 

Verwantschapstest: Vaderschapstest, Ouderschapstest, Meerlingentest, ...

Een DNA-analyse om vast te stellen of een veronderstelde verwantschap al dan niet bestaat tussen twee of meer personen. Meestal is deze verwantschap deze tussen ouder en kind, bv. als men wil bepalen of een persoon de echte biologische vader is van een kind, en die bv. erkenning van het vaderschap nastreeft.

De DNA Vaderschapstest

Bij twijfel over wie de echte vader is kan een DNA-test uitkomst brengen. (zie ook: onzekerheid: wie is mijn echte vader; via DNA krijg ik zekerheid, kan ik achterhalen, ik wilde wel weten of de mogelijke vader de echte vader is)

Zie ook: vaderschaptest, vaderschapstesten, ouderschaptesten, vaderschapsonderzoeken, verwantschapsonderzoeken, betwistingen, het testen, aantonen, vaststellen of ontkennen van vaderschap, ouderschap of verwantschap, m.b.v. DNA-testen, vaderschaptests, ouderschapstests, verwantschapstests, vaderschapsonderzoek, ouderschapsonderzoek, familierelatieonderzoek, vaderschapsanalyse, verwantschapsanalyse, vaderschaps- en verwantschapstesten, familierelatie.

Erfelijkheid. Let wel: DNA-vaderschapstesten en DNA-fingerprinting (-identificatie) leveren geen diagnostische informatie over erfelijke eigenschappen van de geteste personen.

Er zijn vele toepassingen, waarbij echtelijke ontrouw (overspel) niet eens de belangrijkste reden blijkt waarom men zou overgaan tot een DNA-onderzoek.

Niet-erkend kind na overlijden vader

Als bij samenwonenden de vader tijdens zijn leven nog geen verklaring heeft afgelegd om zijn kind te erkennen kan een DNA-test gevorderd worden om alsnog het vaderschap te bepalen en de afstamming vast te stellen. Zie ook: erkenning, onverwacht sterfgeval, arbeidsongeval.

Vaderschap zonder de vader

Het kan gaan over een vermiste echtgenoot (die bv. na jaren weer opduikt), waaromtrent twijfel bestaat ivm het vaderschap; het kan gaan over een verkrachting, enz.
Zo kan men, zonder medewerking van de vermeende vader, bepalen of broers en/of zusters afstammen van dezelfde vader. De resultaten zijn meer betrouwbaar als er ook een DNA-staal van de moeder ter beschikking staat. Het DNA-labo kan evt. de informatie van de vader(s) achterhouden, en enkel het eindresultaat.meedelen.

Vaderschapstest met vader én moeder

Als DNA-stalen van zowel het kind als deze van de vader en moeder beschikbaar zijn, dan zal het analyseresultaat met nóg grotere zekerheid uitsluitsel geven over het vaderschap. Zie ook: kind en vader zonder moeder.

Familiehereniging en asielaanvragen

Personen die mekaar uit het oog verloren zijn willen zekerheid of ze inderdaad verwant zijn. Bij een asielaanvraag kan een DNA-vaderschapstest een belangrijk bewijsstuk zijn om onrechtmatige inwijking te vermijden. Zie ook: gezinshereniging, zich voordoen als familie, opeisen van erfenis, verre familie, identiteitsverwisseling, immigratie.

Ouderschap en adoptie

Het is niet ongewoon dat adoptiekinderen na verloop van jaren teruggaan naar hun roots. DNA-analyse kan uitsluitsel geven en alle twijfel wegnemen omtrent het biologische ouderschap. Zie ook: ouderschapsbepaling geadopteerde kinderen , ouderschapsverificatie.

Stamboomonderzoek, afstamming

Men wil nagaan van welke tak van de stamboom of zelfs vanuit welke streek (bv. een land in Afrika) iemand of zijn voorouders afkomstig zijn. Hierbij wordt de DNA-analyse gecombineerd met een raadpleging van DNA-databanken.
Het is duidelijk dat DNA-onderzoek ook voor het uitpluizen van dichtere familieverwantschappen grote diensten kan bewijzen.
Zie ook: Genealogie en genetica, familieverwantschap, familierelatie, familiebanden.

Alimentatie

Bij een echtscheiding is het niet ongewoon dat betwisting bestaat over het vaderschap van het jongste kind. Het aan het licht brengen van de ware vader kan grote financiële gevolgen hebben, en kan alleszins zekerheid bieden aan de moeder. De alimentatieplicht kan betwist en soms ongedaan gemaakt worden voor de gescheiden en alimentatieplichtige vader die blijkt niet de biologische vader te zijn en meent buitensporig belast te worden door de alimentatie. Zie ook: voogdijschap

Tweelingtest

Ouders willen zekerheid of de tweeling die ze ter wereld gebracht hebben ééneiig of twee-eiig is. Bij meerlingen kunnen zowel eeneiige als meerëiige combinaties gelijktijdig voorkomen. Het is niet ondenkbaar dat tweelingen op latere leeftijd ook nieuwsgierig worden, of een goede reden hebben, zoals de risico's bepalen om orgaandonor te worden voor de tweelingbroer of tweelingzuster.

Verwisseling van baby's

Verificatie of er geen verwisseling van baby's heeft plaatsgevonden in de kraamkliniek. Daarvoor volstaat het DNA-stalen te nemen van de moeder en het kind. Het laboratorium kan, als dat opportuun is, de DNA-informatie van de vader uit de resultaten weren. Hoewel heel wat inspanningen gedaan worden in de kraamklinieken om verwisselingen quasi onmogelijk te maken, kan er nog altijd onzekerheid bestaan, zeker als de kraamkliniek in het buitenland gelegen is, of als er speciale omstandigheden mee gemoeid zijn. Veel leed in beide betrokken families kan bespaard worden door vroegtijdig (en niet na vele jaren) de verwantschapsonderzoeken door te voeren.

Hoe best omspringen met deze nieuwe technologie

Het spreekt vanzelf dat geïnteresseerden in DNA-vaderschapstesten zich best laten voorlichten in professionele medische kringen (of raad/consultatie zoeken bij psychologische of sociale hulpverleners) waar er een vertrouwensrelatie bestaat met de betrokkene en waar op geschikte wijze kan omgesprongen worden met de delicate aard van deze onderzoeken. Hoewel zowel ouders als kinderen een onvervreemdbaar recht hebben op deze informatie is het nuttig de betrokkene te helpen inschatten wat de gevolgen kunnen zijn van zowel een positieve als een negatieve uitslag, en of men deze kennis al dan niet wenst te verwerven. Nochtans moet men ook zonder deze hulp van dit onvervreemdbaar recht kunnen gebruik maken.

DNA-fingerprinting of identificatie

Zie ook: gerechtelijk onderzoek, forensische test, slachtofferidentificatie, menselijke identificatie, detectivebureau, private investigator, privé-detective, privédetective, forensisch onderzoek,

Crime Scene Investigation - de plaats van de misdaad verraadt de dief, moordenaar, enz.

Hier bepaalt men aan de hand van twee DNA-stalen (de eerste afgenomen van een verdachte, een vermoedelijke of vermeende dader, en de tweede bekomen bv. op de locatie, de plaats, van een misdaad) of een persoon ergens al dan niet aanwezig is geweest.
Boeven hebben vandaag, dwz. in deze technologisch ontwikkelde tijden, geen geluk: de perfecte misdaad behoort tot het verleden. Een kort verblijf, aanwezigheid op de plaats van de misdaad volstaat om mbv DNA-analyse een link te kunnen leggen. Rechtsgeldigheid van de DNA test is dikwijls niet nodig, want de private speurder kan mogelijke daders snel elimineren dmv informele DNA-testen. Zo kan men, zonder de dader te kennen, bepalen of twee DNA-stalen van dezelfde persoon komen, zonder persoonsgegevens te moeten verwerken.
Zie ook: vingerafdruk, sporen nalaten, vingerafdrukonderzoek, erfelijk materiaal achterlaten, ...

Maar het hoeft niet om misdaad te gaan.

Vreemdgaan, echtelijke ontrouw

Zo kan men uit DNA-stalen (zoals sperma, een bloedvlek, een haar, speeksel of vingerafdrukken op de rand van een glas) bepalen of iemand is vreemd gegaan. (cf: vreemd gaan, overspel, vaststelling echtelijke ontrouw).

Slachtofferidentificatie

Bij een ramp moeten dikwijls slachtoffers geïdentificeerd worden, d.w.z. DNA van een onherkenbaar geworden slachtoffer wordt vergeleken met DNA van vermiste personen.

Na de recente Tsunami die vooral Indonesië, Sri-Lanka, Thailand, maar ook o.m. de Maladiven getroffen heeft en de oostkust van Afrika, is DNA-analyse in het nieuws gekomen. Het Belgische DVI-team heeft systematisch DNA-stalen van slachtoffers genomen, met de bedoeling om die later voor identificatie te kunnen gebruiken (als andere identificatiemethoden bv. deze die gebruik maken van dentale gegevens) niets opleveren.

DNA-databanken van veroordeelden

Sommige landen houden van sommige veroordeelden (o.m. bij sexuele delicten) DNA-profielen bij in een databank. Een recent wetsvoorstel in België om dit toe te passen op alle veroordeelden, en zelfs of verdachten, vinden wij verwerpelijk.

Geschiedkundige opgravingen en onopgeloste politiezaken

Geschiedkundigen doen, ter gelegenheid van opgravingen, dikwijls beroep op een DNA-analyse, ter bepaling van de identiteit van skeletten. Op die manier kunnen zelfs oude gerechtelijke onderzoeken tot een oplossing komen.

Onderzoek van diefstal kunstwerken

Mbv DNA-analyse kan men meer te weten komen over de dader van kunstdiefstallen. Hier is een interessante link over zulk een toepassing bij de diefstal van het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters.

Identificatie na diefstal van paarden of andere huisdieren

Hoewel er andere, te vervalsen (of te verwijderen) middelen ter identificatie zijn bij paarden en andere huisdieren (ingeplante chip, tattoeage), zal DNA-identificatie steeds uitsluitsel kunnen geven over de identiteit van ontvreemde dieren.
Zie ook: paardendiefstal, gestolen paarden en andere huisdieren.
Het DNA-laboratorium dient echter over de geschikte identificatiekits te beschikken voor iedere te testen soort. Als een bestelling nodig is kan de identificatie een of meerdere weken langer nemen.

DNA-profiel bepalen

Hier wensen één of meerdere individuen hun DNA-profiel te kennen. (noteer dat hieruit geen medische informatie kan gewonnen worden, althans niet mbv de gangbare identificatiekits. Wel volgt het geslacht van de betrokkene uit de test).

Een minder ernstige toepassing is om de DNA-profielen te gebruiken als relatiegeschenk met klasse. Denk in termen van een huwelijkslijst, waarbij een koppel een DNA-analyse aangeboden krijgt, gegraveerd en ingekaderd, om boven hun bed te hangen (in afwachting van de eerste baby).

In sommige landen legt men reeds DNA-databanken aan van gekende misdadigers, maar het is niet ondenkbaar, in de strijd tegen de steeds voortrschrijdende electronische fraude, dat in de toekomst het rijksregister zal aangevuld worden met DNA-profielen.

De staalname

In tegenstelling tot wat men meestal denkt, moet er geen bloed afgenomen worden om een DNA-staal te bekomen. Naast bloed (bv. een opgedroogde bloedvlek) bevatten ook haren, opgedroogd speeksel op een glasrand of aan een postzegel, huidschilfers, e.d., voldoende DNA. De testkit van het DNA-laboratorium kun je ook zelf samenstellen. Het gaat over een wattenstokje waarmee je wat wangslijm bekomt door aan de binnenkant van de wang of onder de tong te wrijven. Dat wordt dan in een kleine omslag of in een zuiver stuk papier opgeplooid. Meestal heeft men stalen van 2 of meer personen nodig. Voor ieder van hen wordt dan een wattenstaafje afzonderlijk verpakt en gemerkt (met de vermoede verwantschap: kind, vermoedelijke vader, enz.), alle omslagjes worden dan tesamen naar het laboratorium verzonden. (Voor doe-het-zelf tests, zie ook: anonieme zelftest, zelftestkit, thuiskit, thuispakket, wangsslijmmonster, monster, bemonsteren). Meer info...

Bekendheid Vaderschapstest e.a. Verwantschapstesten

Hoewel ieder individu het onvervreemdbaar recht heeft op toegang tot informatie ivm zijn DNA-profiel en zijn onmiddellijke verwantschap, wordt meestal het initiatief voor een test genomen in overleg met professionelen met een raadgevende en vertrouwensfunctie, o.m. geneesheren specialisten, raadgevend huisarts, apotheker, advocaat, psycholoog, gynecoloog of pediater. Zie ook: arts, geneesheer, psychologisch, kinderarts, pediatrie, apotheek, farmacie, consultatie, raadgever, artsenvereniging, artsenpublicatie.

Rechtsgeldigheid van een analyse

Hoewel analyses evt. anoniem kunnen gebeuren (Life-ID bv. biedt een dubbel-blind systeem aan via zijn website), kan de DNA-analyse slechts bewijskracht hebben als de deelnemende personen door een geldige getuige geïdentificeerd zijn bij de staalname. Het is best daarvoor de medewerking te vragen van het laboratorium, van een arts of zelfs van een advocaat. Sommige laboratoria zijn bovendien geaccrediteerd bij het gerecht, maar dat houdt vooral in dat het gerecht uit eigen initiatief uitsluitend op geaccrediteerde labo's beroep zal doen. Meer info...

Recht op privacy

De wet op de verwerking van persoonsgegevens definieert vrij nauwkeurig in welke gevallen mag overgegaan worden tot staalnames. Het gerecht en de politie hebben omzeggens carte-blanche. Meestal is de toestemming van de betrokkenen vereist, waarbij beide ouders voor deelnemende minderjarige kinderen moeten tekenen. In ieder geval moet voorkomen worden dat deze gegevens lichtzinnig medegedeeld worden aan anderen. Het is de verantwoordelijkheid van de staalnemer en de betrokkenen om te verifiëren of de staalname toegestaan is. Het is de verantwoordelijkheid van het laboratorium ervoor te zorgen dat geen onnodige gegevens verwerkt of medegedeeld worden aan onbevoegden. Het is belangrijk dat de betrokkenen worden ingelicht zodat ze de psychologische gevolgen zowel bij een positief als bij een negatief resultaat kunnen inschatten en aanvaarden. Meer info...

Life-ID wordt o.m. aangeprezen door deze Macintosh guru.